ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η πανδημία του COVID-19 και τα επακόλουθα lockdowns άλλαξαν δραστικά τις ζωές των νέων, δηλαδή την πρόσβασή τους σε ευκαιρίες εκπαίδευσης. Αυτή η περίοδος έδειξε επίσης τη σημασία των τεχνολογικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους με νέους που θέλουν να προσεγγίσουν και να εργαστούν με τους νέους. Πρέπει να είναι δημιουργικοί και να εφαρμόζουν ελκυστικά μαθήματα/δραστηριότητες που μπορούν να τραβήξουν την προσοχή των νέων και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και τα κίνητρά τους σε υψηλά επίπεδα. Οι καλλιτεχνικές μεθοδολογίες στην εκπαίδευση διεγείρουν τη δημιουργικότητα και φέρνουν ενσυνειδητότητα, καθώς και δημιουργούν θετική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να αυξήσουν το κίνητρο των νέων να αποδεχτούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με το αγχωτικό πλαίσιο της πανδημίας. Έτσι, ένας συνδυασμός μη τυπικής εκπαίδευσης, εικαστικών τεχνών και ψηφιοποίησης μπορεί να είναι η απάντηση σε αυτές τις ανάγκες των εργαζομένων με νέους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής αυτών των καλλιτεχνικών εργαλείων στο νέο ψηφιακό πλαίσιο προκειμένου να αναπτύξουν ποιοτική εκπαίδευση.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 μήνες, από 01.03.2021 και 28.02.2023

 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

ΣΚΟΠΟΣ

Σε διάστημα 24 μηνών, 3 οργανισμοί-εταίροι, από τη Ρουμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα, θα συνεργαστούν για να δώσουν τη δυνατότητα σε 120 εργαζόμενους με νέους, που επηρεάζονται από τις συνέπειες της πανδημίας, να αναπτύξουν μια ποιοτική διαδικασία μη τυπικής μάθησης χρησιμοποιώντας οπτικά καλλιτεχνικά εργαλεία σε ψηφιακό πλαίσιο, στοχεύοντας κυρίως σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

 

ΣΤΟΧΟΙ:

Σ1 – να ενδυναμώσει 90 εργαζόμενους με νέους και εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντάς τους, ώστε να αποκτήσουν καλύτερης ποιότητας επαγγελματικές ικανότητες χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες εικαστικών τεχνών στη διαδικτυακή τους εργασία με νέους και την κατάρτιση και τις εκπαιδευτικές δράσεις τους

Σ2 – να αναπτύξει σε 120 εργαζόμενους με νέους και εκπαιδευτικούς διαπολιτισμικές κοινωνικο-πολιτιστικές και κοινωνικές ικανότητες μέσω της συνεργασίας για το σχεδιασμό διαδικτυακών πόρων (σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας).

Σ3 – να ενδυναμώσει 90 εργαζόμενους με νέους και εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ποιοτικά εκπαιδευτικά προϊόντα και διαδικασίες χρησιμοποιώντας ψηφιακές ικανότητες που βασίζονται σε μεθοδολογίες εικαστικής τέχνης

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι 120 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ κυρίως εργαζόμενοι με νέους με λιγότερες ευκαιρίες, θα χωριστούν σε:

 

Ομάδα αρ. 1 που θα περιλαμβάνει συνολικά 27 ειδικούς, 9 στον τομέα των εικαστικών τεχνών, 9 σε αυτόν των γραφικών τεχνών και 9 ειδικούς στην πληροφορική και στην ψηφιακή επικοινωνία.

Ο οργανισμός A.C.T.O.R.. θα επιλέξει τους εικαστικούς, η Hellenic Youth Participation τους γραφίστες και ο Mille Cunti τους ειδικούς στην πληροφορική και στην ψηφιακή επικοινωνία.

Αυτοί οι 27 συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε τρία σεμινάρια στην αρχή του προγράμματος (C1-3) και θα συνεργαστούν για το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε από εργαζόμενους με νέους για εργαζόμενους με νέους, στοχεύει να δώσει στους εκπαιδευτικούς νέα εργαλεία, ιδέες και προτάσεις για το πώς να χρησιμοποιήσουν τις τέχνες και τη δημιουργικότητα σε μια νέα ψηφιακή εποχή.

 

Ομάδα αρ. 2 θα περιλαμβάνει άλλους 90 εργαζόμενους με νέους, 30 από κάθε οργανισμό, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για το πώς να χρησιμοποιούν τη νέα πλατφόρμα και θα δίνουν σχόλια σχετικά με την πρακτικότητα, το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα και τον συνολικό σχεδιασμό της.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απτά Αποτελέσματα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TC για εικαστικές τέχνες & ψηφιοποίηση της μη τυπικής και τυπικής εκπαίδευσης

Στα 3 σεμινάρια και σε 6 μήνες διαδικτυακής συνεργασίας, μια ομάδα που έλαβε μη τυπική εκπαίδευση, με επαγγελματίες πληροφορικής και εικαστικών τεχνών θα αναπτύξει το σχέδιο εκπαίδευσης ώστε να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο στην κύρια ομάδα στόχο αυτού του προγράμματος. Θα πρέπει να αναλύσουν και να βρουν τη σωστή μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας και χτίζοντας παράλληλα τα κύρια οπτικά στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ για την υποστήριξη της διαδικτυακής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας καλλιτεχνικά οπτικά εργαλεία και μεθόδους

Το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα της πλατφόρμας πρέπει να είναι εύχρηστα, στοχεύοντας στις πιο κοινές ανάγκες των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην κατανόηση της δημιουργίας και της χρήσης οπτικού καλλιτεχνικού περιεχομένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι ικανότητες στις οποίες στοχεύει το ΒΕ είναι προς την κατεύθυνση της αύξησης του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων για αφομοίωση των μεθοδολογιών που σχετίζονται με τη μη τυπική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, κύρια προτεραιότητα είναι η προσαρμογή των κλασικών μη τυπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους ψηφιακούς περιορισμούς, μέσω του τρόπου μεταφοράς πληροφοριών μέσω των εικαστικών τεχνών, διεγείροντας και αμφισβητώντας με τον συγκεκριμένο τρόπο την ουσιαστική αντανακλαστική διαδικασία προς τη μάθηση.

Έτσι, όλες οι επαγγελματικές ικανότητες που απευθύνονται σε 90 εργαζόμενους με νέους και διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτών θα έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση για τους διαδικτυακούς περιορισμούς και είναι οι εξής:

 • Επιλογή, προσαρμογή ή δημιουργία κατάλληλων μεθόδων
 • Υποστήριξη των μαθητών στον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών τους και την υπέρβαση των εμποδίων
 • Προσδιορισμός μαθησιακών στόχων και επιδίωξή τους προληπτικά
 • Ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης βασισμένης στις αρχές και τις αξίες της μη τυπικής μάθησης
 • Ενσωμάτωση ΤΠΕ, ηλεκτρονικής μάθησης και άλλων εργαλείων και μεθόδων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα
 • Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων
 • Επιλογή και σχεδιασμός κατάλληλων μεθόδων για τη συλλογή, την ερμηνεία και τη διάδοση πληροφοριών
 • Μεταφορά αξιών ή γνώσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στους μαθητές
 • Κατανόηση και διευκόλυνση της ατομικής και ομαδικής μαθησιακής διαδικασίας
 • Επιτυχής συνεργασία σε ομάδες
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Αναστοχασμός και χρήση διαφορετικών μεθόδων και τρόπων για την αύξηση της αυτογνωσίας
 • Υποστήριξη των μαθητών στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Προώθηση της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης.
 • Τόνωση της ενεργού συμμετοχής και παρακίνηση και ενδυνάμωση των μαθητών

Για το σεμινάριο και τους 6 μήνες διαδικτυακής συνεργασίας, οι 27 συμμετέχοντες θα αποκτήσουν επιπλέον περισσότερες ικανότητες και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν στη διαδικασία της διαπολιτισμικής συνεργασίας, απαραίτητες για την ποιοτική ανάπτυξη των προτεινόμενων απτών αποτελεσμάτων.

 • Προσδιορισμός και παροχή κατάλληλων πόρων για την υποστήριξη της ατομικής μάθησης
 • Ενθάρρυνση και συμμετοχή άλλων ομάδων
 • Μαθαίνοντας από και με άλλους
 • Διαχείριση διαφωνιών με εποικοδομητικό τρόπο
 • Γνωριμία με τις διαδικασίες της ομάδας και πώς επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας
 • Σύνδεση πολιτικών και προγραμμάτων για τη νεολαία

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει κυρίως τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης στον τομέα των εικαστικών και γραφικών τεχνών. Ένα μεγάλο μέρος του ΒΕ μπορεί ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και σχεδόν όλες οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες διάδοσης και η προετοιμασία της πλατφόρμας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.